Chính sách bảo mật thông tin

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

  • Phong Vũ cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Phong Vũ là hành vi được nghiêm cấm.
  • Phong Vũ chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng Phong Vũ.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

  • Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Phong Vũ được bảo mật tuyệt đối. Phong Vũ cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng Phong Vũ.

3. Chính sách lưu trữ thông tin

  • Phong Vũ sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của Phong Vũ.
  • Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Phong Vũ có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
  • Phong Vũ sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Phong Vũ nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.